Различия в плодовитостта на жените в България по етнически групи


Аркадиев, Димитър (2004) Различия в плодовитостта на жените в България по етнически групи Сб. Национална идентичност и евроинтеграция. София, Горекс Прес, 2004, с. 403-409. ISBN: 954-616-139-X.


 Различия в плодовитостта на жените в България по етнически групи
  Статия
 плодовитост, етнически групи, България


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  805
 Димитър Аркадиев

2. Angelina Ivanova.BILINGUALISM AND EDUCATION POLICY.- SocioBrains,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 42, FEBRUARY 2018, pp.311-327. ISSN 2367-5721

1. RENATA NOVAKOVA. ZENSKA OTAZKA V SOCIOKULTURNIM ZIVOTE BULHARSKA PO ROCE 1990. Bakalarska prace. Univerzita Pardubice, Fakulta filozoficka, 2010, 56 с., с. 15,18,19,51.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/