Проблемът „Свръхпредлагане на еднообразна информация в регионалните медии в България – опит за дефиниране на причините


Маздрашка-Михова, Фани (2013) Проблемът „Свръхпредлагане на еднообразна информация в регионалните медии в България – опит за дефиниране на причините Библиотеки – четене – комуникации(16-17 ноември 2012),сборник с доклади от научна конференция. В.Търново 2013, с. 202 – 206.


 
  Доклад
 медии, връзки с обществеността


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  8047
 Фани Маздрашка-Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/