ВО и местна власт – един (не)възможен модел


Маздрашка-Михова, Фани (2010) ВО и местна власт – един (не)възможен модел Библиотеки, четене, комуникации 2009, (сборник с доклади от научна конференция). В.Търново 2010. с. 309-330


 
  Доклад
 връзки с обществеността, медии, местна власт, обществено мнение


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  8046
 Фани Маздрашка-Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/