Регионални медии и предизборни кампании – между манипулацията и обективността


Маздрашка-Михова, Фани (2010) Регионални медии и предизборни кампании – между манипулацията и обективността “Между традицията и модерността”, (Сб. с доклади на Националната научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии 11 юни 2009 г. В. Търново) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” 2010. с.106-121


 
  Доклад
 регионални медии, избори


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  8045
 Фани Маздрашка-Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/