Силата на традицията или силата на фактите


Кабакчиев, Кирил (2015) Силата на традицията или силата на фактите В. Търново, Фабер, 419 с.


 Предлаганата книга е отговор на реакциите на различни медиевисти, които отстояват традиционното твърдение, че Евтимий Търновски е провел езиково-правописна реформа и че е ревизирал богослужебни и други книги. Интерпретирането на изворите недвусмислено показва, че няма данни за каквато и да била реформа, прокарана от последния търновски патриарх, а текстовете свидетелстват за направен превод на Петокнижжието. Предсдтавени са последователно постановки на отрицателите и защитниците на Евтимиевата реформа, техните аргументи за съществуването или отсъствие на реформа и за съдържащата се информация в Цамблаковото слово за Евтимий и в Сказанието на Константин Костенечки.
  Книга
 реформа, традиция, интерпретация, божествени писания, божествени книги
 
  7848
 Кирил Кабакчиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/