Към съвременните двойни лични собствени имена - Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10.[ред. кол. Людвиг Селимски - отг. ред. ... и др.] В. Търново:УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 260-269; ISBN 978 954 524 762 0; COBISS.BG-ID 1235845604


Карамфилова, Петя (2010) Към съвременните двойни лични собствени имена - Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10.[ред. кол. Людвиг Селимски - отг. ред. ... и др.] В. Търново:УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 260-269; ISBN 978 954 524 762 0; COBISS.BG-ID 1235845604 Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. В. Търново:УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 260-269; ISBN 978 954 524 762 0; COBISS.BG-ID 1235845604


 Проучването се фокусира върху мъжките и женски двойни лични собствени имена, регистрирани в град Стара Загора за периода 2004-2008 г. Събраният корпус от имена се анализира в две посоки: произход на имената и словообразувателни особености.
  Статия
 съвременни мъжки и женски двойни лични имена, произход, словообразувателни особености


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7825
 Петя Карамфилова

1. Кръстанова, В., М. Петрова, Ел. Николова, М. Михайлов, Н. Томова. Честотен речник на личните имена в Смолянско. Смолян : ЗЕА-Принт, 2010 ISBN 978-954-9358-43-8. (с. 12).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/