За проявата на една характерна черта на стария български книжовен език в Цамблаковото слово за Евтимий Търновски.


Кабакчиев, Кирил (2012) За проявата на една характерна черта на стария български книжовен език в Цамблаковото слово за Евтимий Търновски. Проглас, 1, с.5-31.


 В публикацията се разглежда мотивирането на два превода на съвременен български език на откъс от Цамблаковото слово и съответно формирането на две различни тези за Евтимиевата книжовна дейност в манастира "Св. Троица". За обосноваване на дадените постановки, съответно и на преводите, се използва обявената за "характерна черта на стария български книжовен език" възможност местоименията и прилагателните имена във вин. пад. мн. ч. ср. р. да означават "обобщено субстантивно значение" или "обобщена единичност". Статията показва, че мотивите, въведени за обосноваване на двете тези, не издържат критика.
  
 Евтимиева реформа, библейски алюзии, унищожаване на всички стари книги, патристични тълкувания
 
  7771
 Кирил Кабакчиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/