Изучаване на сложните прилагателни имена в уроците по български език


Димитрова, Димка (2009) Изучаване на сложните прилагателни имена в уроците по български език В: Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. Д. Чизмаров. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 73-77. ISBN 978-954-524-674-6. COBISS-ID 1230265060


 Сложните прилагателни имена трябва да бъдат обект на изучаване в различни урочни единици. Чрез различни методически похвати се разширяват възможностите за тяхното усвояване и за усъвършенстване на уменията на учениците да ги използват в своите текстове описания. Предложените методически идеи за усвояване на сложните прилагателни имена показват, че е възможно да се работи комплексно върху формирането на учебнопознавателни и на правописни умения, без да се обременяват учениците с допълнителна информация.
  Статия
 сложни прилагателни имена, учебно съдържание, текст описание, правопис, изучаване, комплексност


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7757
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/