Сложните думи в житието на Григорий Синаит от патриарх Калист - Сб. от Международната научна конференция “Проблеми на балканското и славянското езикознание”. Велико Търново, 14-15 ноември 2008 г., Отг.ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010,с. 182-194. ISBN 978 954 400 266 4


Карамфилова, Петя (2010) Сложните думи в житието на Григорий Синаит от патриарх Калист - Сб. от Международната научна конференция “Проблеми на балканското и славянското езикознание”. Велико Търново, 14-15 ноември 2008 г., Отг.ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010,с. 182-194. ISBN 978 954 400 266 4 Сборник от Международната научна конференция “Проблеми на балканското и славянското езикознание” (14-15 ноември 2008 г., Велико Търново).. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010,с. 182-194; ISBN 978 954 400 266 4


 Изследването е посветено на сложните думи, регистрирани в Житие на Григорий Синаит от патриарх Калист. Наличието на гръцка и славянска версия на тази творба дава възможност да се направят някои заключения за гръцко-българските езикови отношения през четиринадесетото столетие. Наблюденията върху сложните думи в Синаитовото житие показват, че в съответствие господстващата в онази епоха техника на превод основният метод за предаване на гръцките композита в славянския превод остава калкирането.
  Доклад
 сложни думи, буквален превод, калкиране


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7725
 Петя Карамфилова

2. Досева, Ценка. Сложни думи в Новгородските минеи и в българската книжовна традиция. - Търновска книжовна школа. т. 10. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015. (с. 379).

1. Стефанов, М. Проблеми на балканското и славянското езикознание (ред Ив. Харалампиев и др.). В. Търново, Фабер, 2010. - Съпоставително езикознание, 2012, № 3. ISSN: 0204-8701 (с. 102).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/