Иконометрия


Аркадиев, Димитър (2000) Иконометрия Стара Загора, CON-CAR Universe, 2000, 240 с., ISBN: 954-9887-18-9


 Учебник за студенти по икономически специалности
  Учебник / Учебно помагало
 иконометрия, учебник


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  771
 Димитър Аркадиев

7. СТОЯН ТАНЧЕВ, МАРИАН ТЕРЗИЕВ. ЕВРОФОНДОВЕТЕ И ИКОНОМИЧИСКИЯТ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ.- Икономическа мисъл, 2018, кн. 1, с.72-83.

8. Фатме Шабанова Зюлкярова.СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА РАБОТНАТА СИЛА. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Статистика и демография“. Автореферат. Свищов, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ, 2018,35с. (с.21).

6. OLEG MILEV. FACTOR ANALISIS OF COST OF PRODUCTION IN THE PRODUCTION AND PROCESSING OF MEAT AND MEAT PRODUCTS IN THE STARA ZAGORA. - Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl. 1, pp. 337-339, 2015.

5. ПОЛЯ АНГЕЛОВА. СТАТИСТИКА. Библиотека „Образование и наука”, кн. 47. Академично издателство „Ценов”, Свищов , 2013. (с.302) ISBN: 978-954-23-0857-7.

4. Пламен Петков.Иконометрия с Gretl и Excel. Свищов, АИ „Ценов", 2010, 474 с.(c.26) ISBN: 978-954-23-0452-4

3. ПЛАМЕН ПЕТКОВ. ИКОНОМЕТРИЧНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АГРЕГИРАНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ. - Библиотека »Стопански свят«, № 102, 2009, с. 1-192.ІSSN: 1310-2737.

2. ПЛАМЕН ПЕТКОВ. ИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ ВЪВ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Сб. Актуални проблеми на статистическата теория и практика. С., Издателство УНСС, 2007, с. 65-72.

1. ПРОФ. Д-Р ИК. Н. ИВАН СТОЙКОВ. ВСЕ ПОВЕЧЕ ИКОНОМЕТРИЯ В ОБУЧЕНИЕТО НА ИКОНОМИСТИТЕ. РЕЦЕНЗИИ. Икономическа мисъл, 3/2006, с. 119-122.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/