Текст и Граници. А. С. Пушкин и неговите „Повести на Белкин”


Манолакев, Христо (2001) Текст и Граници. А. С. Пушкин и неговите „Повести на Белкин” София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 237 с. ISBN 954-430-809-1 COBISS.BG-ID 1037818852


 
  Монография
 
 
  7698
 Христо Манолакев

2. Нейчев, Н. Литература и месианизъм. Руското литературно месианство през ХІХ в. Пловдив, Унив. изд. „Паисий Хилендарски”, 2009. (на с. 233). ISBN 978-954-423-489-8 COBISS.BG-ID 1233139684

1. Ракиовски, Цв. После конца классики. „Двойник” и „Египетская марка”. 2006. В. Търново, „Фабер”. (12-13). ISBN 954-775-616-8. ISBN 978-954-775-616-8. COBISS.BG-ID 1243225060

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/