Статистика.


Аркадиев, Димитър (1999) Статистика. Стара Загора, Идея, 1999, 351 с.,ISBN: 954-8638-24-X


 Учебник за студенти по икономика
  Учебник / Учебно помагало
 статистика


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  769
 Димитър Аркадиев

13. ПОЛЯ ЙОРДАНОВА. Опит за сравнимост на политико-социалните отношения на република Кипър и република България... 2016, с. 379-386.

12. ПОЛЯ АНГЕЛОВА. СТАТИСТИКА. Библиотека „Образование и наука”, кн. 47. Академично издателство „Ценов”, Свищов , 2013. (с.302) ISBN: 978-954-23-0857-7.

11. СВИЛЕНА РУСКОВА. ИЗСЛЕДВАНЕ МОТИВАЦИОННИТЕ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛИ СПОРЕД МОДЕЛА НА РОДЖЪРС. Research of the Motivational Factors Affecting the Different Categories of Consumers according to the Rogers’Model. ENTREPRENEURSHIP&INNOVATION. Issue 4, Year IV, November' 2012, pp. 51-74.

6. ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ, ЛЮБОМИР ИВАНОВ, ПЛАМЕН ПЕТКОВ, ТОДОР ТОДОРОВ, ПОЛЯ АНГЕЛОВА, КРАСИМИРА СЛАВЕВА, СТЕЛА ЦАНОВА. РЪКОВОДСТВО ПО СТАТИСТИКА. Академично издателство „Ценов”, Свищов , 2009. ISBN: 978-954-23-0424-1.

7. ЕМИЛИЯ РАНЧЕВА. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИСЦИПЛИНАТА СТАТИСТИКА, СПЕЦИАЛНОСТ „АГРАРЕН ТУРИЗЪМ”, АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ, 2009. http://www.au-plovdiv.bg/cntnr/uchebni_programi/informatika/statistika_AT.xls

8. ЕМИЛИЯ РАНЧЕВА. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИСЦИПЛИНАТА СТАТИСТИКА, СПЕЦИАЛНОСТ „АГРАРНА ИКОНОМИКА”, АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ, 2009. http://www.au-plovdiv.bg/cntnr/uchebni_programi/informatika/statistika_AIk.xls

9. ЕМИЛИЯ РАНЧЕВА. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИСЦИПЛИНАТА СТАТИСТИКА, СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ”, АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ, 2009. http://www.au-plovdiv.bg/cntnr/uchebni_programi/informatika/statistika_Schet.xls

10. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛОКАЛИЗАЦИОННИ ФАКТОРИ СРЕД МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ФИРМИ В ОБЛАСТ РУСЕ A STUDY OF LOCALIZATION FACTORS AMONG MACHINE-BUILDING COMPANIES IN RUSE DISTRICT ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ СРЕДИ КОМПАНИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ В РАЙОНЕ ГОРОДА РУСЕ Assist. prof. Kunev S. Faculty of Business and Management – University of Ruse “Angel Kanchev”, Bulgaria MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS. INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL, 3-4, 2009, pp.9-12.

4. Димитричка Косева, Мариана Кънева. Селскостопанска статистика. Варна, Наука и икономика, 2007, 224 с. ISBN: 978-954-21-0313-4.

5. Димитричка Косева, Мариана Кънева. Селскостопанска статистика. Сборник задачи. Варна, Наука и икономика, 2007, 70 с. ISBN: 978-954-21-0314-1.

3. ПЕТКО ПЕТКОВ. ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКАТА, Учебник за дистанционно обучение, Шуменски университет - Шумен, 2003. http://cdo.shu-bg.net/library/pr/vyvedenie_v_statistikata/ppetkov/literatura.htm.

1. Ламбова, Маргарита; Кънева, Мариана; Миладинова, Весела; Косева, Димитричка. СТАТИСТИКА на предприятието с основи на въведение в статистиката Допълнение към заглавието: [Учебник за студентите на ИУ - Варна]. Варна, Стено, 2000, 348 с. ISBN: 954-449-072-8.

2. Мариана Кънева. Методът CENSUS II за изследване динамиката на трафика в телекомуникационните мрежи. ИЗВЕСТИЯ, Списание на Икономически университет - Варна, № 3, 2000, с. 94-107.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/