Портретистът Симеон Радев на страниците на списание "Художник". // Пространствата на СЛОВОТО. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Съставители: Клео Протохристова, Елка Трайкова, Александър Йорданов, Антония Велкова-Гайдаржиева - София: ИЦ "Боян Пенев", 2012, (с. 229-252). ISBN 978-954-8712-77-4; COBISS.BG-ID 1252405476


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Портретистът Симеон Радев на страниците на списание "Художник". // Пространствата на СЛОВОТО. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Съставители: Клео Протохристова, Елка Трайкова, Александър Йорданов, Антония Велкова-Гайдаржиева - София: ИЦ "Боян Пенев", 2012, (с. 229-252). ISBN 978-954-8712-77-4; COBISS.BG-ID 1252405476 Пространствата на СЛОВОТО. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Съставители: Клео Протохристова, Елка Трайкова, Александър Йорданов, Антония Велкова-Гайдаржиева - София: ИЦ "Боян Пенев", 2012, (с. 229-252). ISBN 978-954-8712-77-4.


 Сп. „Художник” (1905-1909 г.) е от емблематичните издания за литература и изкуство от началото на 20 в. Посредничейки между традицията и умереното новаторство, редакторите публикуват по страниците му и традиционалистите, и авангардистите, и „старите”, и „младите”. Така или иначе „Художник” е от първите издания, приютили творбите на новите, все още неутвърдени поети символисти. Основната редакторска тежест и отговорност поема Симеон Радев. Той се изявява като литературен портретист, като критик-интерпретатор, като изкуствовед и полемист. Настоящият текст се занимава с майсторски изградените от възпитаника на френската импресионистична школа литературни портрети на значими поети и писатели от националната и европейската художествена словесност като Жозе-Мария де Хередия, Жан Лорен, Г. П. Стаматов и др. Авторът въвлича както данни за социален произход, географска среда, фамилни предразположения, психологически предпоставки, родови комплекси, така и чисто художествено-естетически оценки и културни предпочитания на епохата. В профилиращите си импресии С. Радев използва модерен „психоаналитичен” инструментариум, метафорични сравнения, артистични асоциации, типологически обобщения. Портретите са изпълнени с блестящи наблюдения и находки, които като естетическа оценка и психобиографична плътност са валидни до днес. Говорейки за родни и световни автори, С. Радев създава собствен критико-портретиращ език. The Portraitist Simeon Radev on the pages of magazine „Artist” Magazine „Artist” (1905-1909 г.) is one of the emblematic editions of literature and art since the beginning of the 20th century. Collaborating between tradition and moderate innovation the editors publish on the pages the traditionalists, avant-gardists , the „old” and the „young”, too. In this way „Artist” is of the first editions sheltered the works of the new not yet approved poets symbolists. Simeon Radev undertakes the basic editor’s burden and responsibility. He shows himself as a literary portraitist, as a critic-interpreter, as an art expert and a polemicist. The present text deals with skillfully built by the alumnus of the French impressionistic school literary portraits of significant poets and writers of the national and the European artistic literature as José-Maria de Heredia, Jean Lorrain, G. P. Stamatov, etc. The author introduces data about the social origin, geographic environment, family prepositions, psychological prerequisites as well as purely artistically esthetic assessments and cultural preferences of the period. In his profiling impressions S. Radev uses up to date “psychoanalytical” tools, metaphoric comparison, artistic associations, typological summaries. The portraits are filled with brilliant observations and finds which as esthetic evaluation and psycho-biographical density are still valid. Talking about native and world authors S. Radev creates critical portraying language of his own.
  Студия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7626
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/