Велкова-Гайдаржиева, Антония. Енорийският храм в културата на града (Възрожденски щрихи към историята на църквата "Успение Богородично", Велико Търново). // Селото и градът в културата на българи и сърби. Село и град у култури бугара и срба. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 179-199). ISBN 978-954-524-788-0; COBISS.BG-ID 1237699556


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Енорийският храм в културата на града (Възрожденски щрихи към историята на църквата "Успение Богородично", Велико Търново). // Селото и градът в културата на българи и сърби. Село и град у култури бугара и срба. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 179-199). ISBN 978-954-524-788-0; COBISS.BG-ID 1237699556 Селото и градът в културата на българи и сърби. Село и град у култури бугара и срба. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 179-199). ISBN 978-954-524-788-0.


 Енорийският храм „Успение Пресветия Богородици” в Асенова махала, В. Търново е една от архитектурните забележителности и духовни светини на старата столица. Хилядолетното му битие от периода на Второто българско царство до днес е тясно преплетено с държавностроителния, религиозно-верски, книжовно-просветен живот на поколения българи. Цар Калоян полага в него мощите на Св. Филотея, на която са посветени две забележителни произведения на старобългарската литература, принадлежащи на Патриарх Евтимий и Йоасаф Бдински. През епохата на Възраждането към църквата е построено и училище, което я превръща в средище на религиозните потребности и културно-образователни нужди на търновското гражданство. С историята на храма са свързани житейските и творческите биографии на знакови за националния духовен живот фигури като Васил Берон, Никола Пиколо, Неофит Бозвели, Иларион Макариополски, монасите Никифор и Йеротей, Иван Димов, канонизиран като Св. Йоан Трапезундски /Търновски/, Григор Табака, П. Р. Славейков, Васил Друмев и др. , а също и Мариола х. Николова (сестрата на Венета Ботева) и съпругът и Никола х. Цанков, едни от най-щедрите дарители и епитропи на историческата църква. През възрожденската епоха връзката между училищната и църковната институция е органична, наразрушима. Енорийският храм играе основополагащо място за религиозно-верското и културно-просветно израстване на жителите на Асенова махала. В статията правим историко-културна реконструкция, свързана с присъствието на яркия учител, поет, гражданин П. Р. Славейков и на достолепния занаятчия, епитроп, дарител Григор Табака във възрожденската съдба на „Успение Богородично”. The Dormition of the Virgin Mary parish church in the cultural history of Veliko Tarnovo (Notes on the history of the church during the period of the Bulgarian National Revival) The Dormition of Virgin Mary Parish Church in Asenova neighborhood in Veliko Tarnovo is one of the architectural sights and sacred places of the old capital of Bulgaria. Its thousand-year-old existence since the time of the Second Bulgarian Kingdom is interwoven with the religious life, education, and state-building activities of generations of Bulgarians. In it Tsar Kaloyan laid the relics of St Philothea, to whom two remarkable works of Old Bulgarian literature, by Patriarch Eutimius and Joasaf Bdinski, are dedicated. During the Bulgarian Revival the church promoted the foundation of a parish school and thus became the centre of religious, cultural and intellectual education for the Veliko Tarnovo citizenry. Inextricably linked with the history of the church are the lives and work of prominent figures who are emblematic of the nation’s cultural heritage, such as Vasil Beron, Nikola Piccolo, Neophit Bosveli, Ilarion Makariopolski, the monks Nikiphorus and Jerotey, Ivan Dimov who was canonized as St John of Trapezunt (Tarnovski), Grigor Tabaka, P. R. Slaveykov, Vasil Drumev and others, as well as Mariola Nikolova (Veneta Boteva’s sister) and her husband Nikola Tsankov, one of the most generous donators and churchwardens of the historic temple. In the Revival period the bond between scholarly and church institutions was organic and indestructible. The parish church played a fundamental role in the religious, cultural and intellectual formation of the inhabitants of Asenova neighborhood. The article aims to re-assess the historical and cultural significance of The Dormition of the Virgin Mary Church during the period of the Bulgarian Revival and the role of Petko Slaveykov, the remarkable teacher, poet and civil activist and Grigor Tabaka, a respectable craftsman, churchwarden and donator, in the temple’s mission as an historical and cultural institution.
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7624
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/