Велкова-Гайдаржиева, Антония. Ханът и храмът. Йовковият Антимовски хан в литературнокритическата интерпретация на Иван Мешеков. // Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Отговорен редактор: Ценка Иванова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 114-128). ISBN 978-954-524-775-0.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Ханът и храмът. Йовковият Антимовски хан в литературнокритическата интерпретация на Иван Мешеков. // Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Отговорен редактор: Ценка Иванова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 114-128). ISBN 978-954-524-775-0. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Отговорен редактор: Ценка Иванова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 114-128). ISBN 978-954-524-775-0.


 Предложената статия представлява метакритически коментар на един от първите концептуални рецензентски прочити на книгата на Йордан Йовков „Вечери в Антимовския хан”. Критическата интерпретация принадлежи на Иван Мешеков, най-завършената фигура в българската литературноестетическа мисъл между двете световни войни. Именно той е от първите, наложили мисленето за Йовковото творчество в режимите на митологично-обредното, романтично-идеалистичното, религиозно-метафизичното, както и рецепцията на Антимовския хан като храм на красотата, виното, съблазънта. Тълкувателят убеждава, че „Вечери в Антимовскиа хан” е утопично-носталгична книга за „живото минало”, в което помрачението неминуемо отвежда към боговидение, грехопадението към изкупление. Неслучайно в рецензията на Ив. Мешеков мотивът за сепването, обръщането, осъвестяването се повтаря с ритъма на оценъчно-критически и религиозно-етически рефрен. Тълкувателят за първи път аргументира спецификата на Йовковия свят като привиден, „езически реализъм, етически и религиозно-християнски осмислен”. Според художествено-естетическата херменевтика на Ив. Мешеков с тази си книга писателят е сътворил своята неповторима архетипно-надвременна вселена – своята „метафизика на незабравимото”. The present article offers a metacritical commentary on one of the first conceptualized reviewers’ readings of the book by Yordan Yovkov “Eves in the Antimov Inn”. The critical interpretation belongs to Ivan Meshekov, the most accomplished figure in the Bulgarian literary and aesthetic thought from the period between the two World wars. It is namely this critic who was the first to establish the conception of Yordan Yovkov’s work within the patterns of the ritual and mythological, idealistically-romantic and the religiously-metaphysical, as well as the reception of “Eves in the Antimov Inn” as a dome of beauty, wine and temptation.
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7622
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/