Няголова М., Ж. Карапенчев (2014) Психологията на нравствеността в толстоистките възгледи на Димитър Кацаров, Педагогически алманах, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», Велико Търново, XXI, 2013, 2, с. 60 – 81.


Няголова, Марияна (2014) Няголова М., Ж. Карапенчев (2014) Психологията на нравствеността в толстоистките възгледи на Димитър Кацаров, Педагогически алманах, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», Велико Търново, XXI, 2013, 2, с. 60 – 81. Велико Търново


 Статията е написана в съавторство с доц. д-р Живко Карапенчев. Посветена е на научното творчество на големия български психолог и педагог - чл. кор. на БАН, проф. д-р Димитър Кацаров. Акцентът се поставя върху неговото отношение към толстоизма и приложението на толстоистките възгледи в разработката на научните му трудове. Разгледани са основните насоки на педагогическите идеи на Толстой, представени на страниците на списание «Свободно възпитание», както и тяхната оценка за образователната практика, направена от професор Петър Нойков, през 1910 г. Анализирани са насоките на приложение на нравствените принципи на толстоизма в педагогическите трудове на Димитър Кацаров. Дискутира се разбирането на Кацаров за психологията на нравствеността, като основаващо се на учението на граф Лев Толстой.
  Статия
 толстоизъм, педагогически възгледи и нравствено учение на Л. Н. Толстой, функционализъм, функционално равновесие, психология на нрвствеността.
 Издадено
  7604
 Марияна Няголова

1. Чолаков Ив. Проекции на руската психологическа мисъл за обучението по роден език в България през първата половина на XX век. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Научни трудове. том 55. кн. 1. Сб. А. 2017 - Филология. Пловдив: Плавдивски университет, 2017. с. 161 - 175./ цитирано: 165 - 166.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/