Кои сме и какви сме? (Фрагменти от политическата авторефлексия на българите в предосвобожденския вестникарски дискурс)


Андреева, Десислава (2015) Кои сме и какви сме? (Фрагменти от политическата авторефлексия на българите в предосвобожденския вестникарски дискурс) Годишник на Софийски университет. Факултет по журналистика и масова комуникация. Ред. Веселина Вълканова, Здравка Константинова, Снежана Попова, Христо Кафтанджиев, Т. 21, София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015, с. 17-45. ISSN 1311-4883.


 Студията разглежда темата за политическата авторефлексия на българското общество, представена във вестникарския дискурс на „вътрешния печат” в последното десетилетие преди Освобождението. Формираният във вестникарските текстове национален образ и моделите на интерпретативното му медийно рамкиране е сложен и нехомогенен и се намира в закономерна връзка с протичащите интензивни процеси на нациоформиране, като същевременно разкрива сред опорните си точки редица народопсихологически характеристики.
  Студия
 Българско възраждане, цариградска преса, политически медиен дискурс, национализъм, авторефлексия


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  7578
 Десислава Андреева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/