"Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология)"


Константинова, Даниела (2011) "Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология)" Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 192 с., ISBN 978-954-524-808-5 COBISS.BG-ID 1239171556


 Монографията представлява първото теоретическо и практическо сравнително-съпоставително изследване на иронията във фразеологията на два родствени езика – български и словашки. В началото е направен обширен интердисциплинарен преглед на иронията: като философско-естетическо понятие, като стилистичен похват, като техника и средство за изображение в художествената литература и като сложна езикова структура. Подробно са разгледани интерпретациите на езиковата ирония – като троп, като явление в рамките на прагматиката, като речеви акт, като импликатура в рамките на теорията на П. Грайс. Дефинирани са ироничните фразеологизми, както и начините за създаване (засилване) на ироничен ефект във фразеологията. Направена е тематична класификация и семантично-формална съпоставка на ироничните фразеологизми в българския и словашкия език Въз основа на възприети критерии са определени еквивалентни, близки и национално-специфични фразеологизми в двата езика. След това е извършен тематичен и образно-семантичен анализ на ироничните фразеологизми, въз основа на който изведени обобщения за общочовешкото и национално-специфичното в българската и словашката фразеология, както и за приликите и разликите в начина, по който българи и словаци възприемат света чрез ирония. Изводите са онагледени под формата на кръгови диаграми и хистограми.
  Монография
 ирония, фразеология, български език, словашки език, светоусещане


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7555
 Даниела Константинова

8. Иво Панчев "Паремии за парите в три славянски лингвокултури: бълграската, руската и словашката". - Български език, год. 66, 2019, кн. 2, стр. 63-72. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372 Цитиране на стр. 68 и стр. 70, https://www.balgarskiezik.eu/2-2019/7_Ivo-Panchev-63-72.pdf

7. Велин Петров. "Българинът в устойчивите словосъчетания на съседните народи". STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS TARNOVENSIS // ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Том 1 / Volume 36, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 145 – 158. ISSN 2534-918X, цитиране на стр. 147. http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol36/iss1/15

6. Е. Хаджиева, A. Асенова, В. Влахова, Т. Шопов, В. Шушлина, Р. Манова, Д. Мосъп, П. Тодорова „Европейско образование и съвременност”. – В: “Дзяло” е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода XX – XXI в., IV, 2016 (7), s. ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com/magazine/VII/European_Education_in_a_Contemporary_Context_1314-9067_VII.pdf

4. Vladimir Ivanov. Slovenské a bulharské frazeologizmy so základným komponentom športovým termínom. - In: Štefan Peciar a moderná lexikografia Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara (Ed. Slavomír Ondrejovič Lucia Satinská, Júlia Vrábľová), Bratislava: SAV 2014, pp. 418 - 440, ISBN 9788022414166 цитиране на стр / p. 421.

5. Е. Хаджиева, A. Асенова, „Джендър прочит на българската фразеология”. – В: “Дзяло” е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода, II, 2014 (4), s. ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com/magazine/IV/Hadzhieva_Asenova_1314-9067_IV.pdf

1. Е. Хаджиева, А. Асенова, Й. Велкова. „Препъни камъчета в чуждоезиковото обучение”, София: ИК "Гутенберг", 2013 ISBN: 9786191760015, COBISS.BG-ID 1254376164, цитати на стр. 28, 29 и 30.

2. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен ‘доктор’ на В. Шушлина „Иронията в художествения повествователен текст” (защитена 2013 г.), цитат на стр. 11;

3. Весела Шушлина „Иронията в художествения повествователен текст” (2013 г.)дисертация за присъждане на образователната и научна степен ‘доктор’, цитати на стр. 3 и 35;

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/