Трайна тенденция в развитието на добивите от сортове мека зимна пшеница.


Аркадиев, Димитър (1995) Трайна тенденция в развитието на добивите от сортове мека зимна пшеница. Сб.Устойчиво земеделие в условията на прехода към пазарна икономика. Пловдив, Пловдив, АИ на ВСИ, Октомври 1995, том ІV, кн.2, с.91-94.


 Трайна тенденция в развитието на добивите от сортове мека зимна пшеница.
  Статия
 пшеница, сортове, добив


Аграрни науки
Аграрни науки Растениевъдство

Agrarian sciences and veterinary medicine
Agrarian sciences and veterinary medicine Crop Sciences

 Издадено
  755
 Димитър Аркадиев

1. ИВАНКА СТОЙЧЕВА. АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА СРЕДНИТЕ ДОБИВИ ОТ НЯКОИ ЗЪРНЕНО-ХЛЕБНИ КУЛТУРИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА 1994-2005 Г. - Икономика и управление на селското стопанство, т.51, кн.1, 2006, с.52-56.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/