“Европейското като код в една фейлетонна трилогия на Алеко Контстантинов”// Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи, Szeged, 2015, с. 201-209, ISBN 978-963-306-380-4


Няголова, Наталия (2015) “Европейското като код в една фейлетонна трилогия на Алеко Контстантинов”// Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи, Szeged, 2015, с. 201-209, ISBN 978-963-306-380-4 Сегед


 В статията се анализирани текстовете на три фейлетона на Алеко Константинов - “Торжествующая Болгария”, “Смерть оппозиции” и “Материалы для изучения Болгарии” (1896). Интерпретирани са елементите на три семиотични кода – литературния, историческия и политическия. Изследван е механизмът, по който във фийлетонната трилогия е реализирана една важна за творчеството на Алеко тенденция - пропукването на националноцентричната перспектива на българската литература “отвътре” чрез сюжетогенността на “чуждото”, чрез художественото проблематизиране на същността на националната психология не само на нивото на фабулата и персонажа, но и на нивото на стила и езика.
  Статия
 поетика, многоезичие, народопсихология


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7528
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/