Типология на повторението в музиката


Булева-Петрова, Марияна (2015) Типология на повторението в музиката - В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, том 54, серия 6.3, с. 142-146. ISSN 1311-3321


 Статията дава нов поглед към повторяемостта в музиката на основата на философските визии към проблема и на класификацията на повторенията по вертикал, хоризонтал и в дълбочина.
  Доклад
 повторение, различие, рекурсия, мелотон, сингуларна точка,


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  7503
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/