Английски фразеологични единици с лексема French и френски фразеологични единици с лексема anglais/-e – типологизация и съпоставка. Сб. от международна конференция "Паисий Христов – една кариера в служба на словото", Велико Търново, октомври 2010 г. Ред. К. Петров и В. Сабоурин. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 132–138. ISBN 978–954–400–472–9


Братанова, Боряна (2011) Английски фразеологични единици с лексема French и френски фразеологични единици с лексема anglais/-e – типологизация и съпоставка. Сб. от международна конференция "Паисий Христов – една кариера в служба на словото", Велико Търново, октомври 2010 г. Ред. К. Петров и В. Сабоурин. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 132–138. ISBN 978–954–400–472–9


 Статията разглежда някои езикови средства, които кодират комплексната представа на англичаните за френския народ и съответно представата на французите за английския народ. Фразеологичните единици, които са обект на анализ в разработката, би следвало да се интерпретират във връзка с и като резултат от историческите контакти между двата народа. Разглежданите фразеологични единици се обособяват в две основни групи – единици с оценъчен характер и единици с водеща номинативна функция. Това разграничение е приложимо и за двата съпоставяни езика.
  Статия
 етноними, фразеологични единици, лексема French, лексема anglais/-e, оценъчен характер, номинативна функция


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7502
 Боряна Братанова

1. Велин ПЕТРОВ. БЪЛГАРИНЪТ В УСТОЙЧИВИТЕ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ НА СЪСЕДНИТЕ НАРОДИ. – В: STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS. VOL. 36/1 2017 VELIKO TARNOVO, с. 145–158, цитиране на с. 145–146

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/