Между изтока и запада – национални стереотипи в българската фразеология. Сб. от Международна интернет конференция "Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят", Велико Търново - Уфа, март 2012 г. ред. Ст. Буров et al. Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят. Велико Търново и Уфа: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 509–517. ISBN 978–954–524–919–8


Братанова, Боряна (2013) Между изтока и запада – национални стереотипи в българската фразеология. Сб. от Международна интернет конференция "Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят", Велико Търново - Уфа, март 2012 г. ред. Ст. Буров et al. Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят. Велико Търново и Уфа: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 509–517. ISBN 978–954–524–919–8


 Лексемите, които обозначават националности – т. нар. етноними – са неизменна част от езика. Употребата им до голяма степен се обуславя от различията между народите и културите. Етнонимите, които влизат в състава на фразеологични единици, често имат ироничен или негативен нюанс в значението си. Обикновено става дума за съседни държави или за народи, които са имали тесни контакти в исторически план. Разработката разглежда фразеологични единици в българския език, които съдържат етноними. С присъщата си експресивна функция такива фразеологизми обозначават национални черти и особености, които се смятат за нетипични и са неизменно свързани с другостта.
  Статия
 фразеологични единици, етноними, стереотипизация


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7501
 Боряна Братанова

1. Велин ПЕТРОВ. БЪЛГАРИНЪТ В УСТОЙЧИВИТЕ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ НА СЪСЕДНИТЕ НАРОДИ. – В: STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS. VOL. 36/1 2017 VELIKO TARNOVO, с. 145–158, цитиране на с. 145–146

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/