Patterns of Linguistic Economy in English and their Bulgarian Counterparts: the Case of EU Papers. – In: D. Yankova, (ed.). Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2014, pp. 181–196. ISBN 978-954-07-3689-1


Братанова, Боряна (2014) Patterns of Linguistic Economy in English and their Bulgarian Counterparts: the Case of EU Papers. – In: D. Yankova, (ed.). Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2014, pp. 181–196. ISBN 978-954-07-3689-1


 Статията разглежда основни модели на езикова икономия в английския език и техните български съответствия въз основа на корпус, който се състои от текстове на европейските институции. Извеждат се основни модели на езикова икономия в английския, които са средство за кодиране на максимум информация чрез минимален брой езикови единици. Прави се основният извод, че английският език предлага повече възможности за езикова икономия в сравнение с българския език, което води до имлицитност на изказа в английския, за разлика от българския.
  Студия
 linguistic economy, explicitness, implicitness


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7499
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/