Жестовете, фразеологията и рекламата


Бонджолова, Валентина (2015) Жестовете, фразеологията и рекламата Слово и жест в културата на българи и сърби/ Реч и гест у култур Бугара и Срба. Ред. Ценка Иванова, Р.адославРадев, Надежда Йович, Валя Седефчева, Сава Стаменкович. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015. 57-70. ISBN: 978-619-208-010-5.


 Обект на анализ са рекламни текстове, в които присъстват жестове като част от визуалния компонент и/или кинетична фразеология като част от вербалния компонент. Разкриват се особеностите на взаимоотношение между вербални и невербални знаци и ролята им за цялостното възприемане на рекламното послание. Тяхната експресивност и емоционалност, съчетана с умелото им и често нетрадиционно включване в рекламните текстове, е предпоставка за по-силно въздействие върху реципиента. Разглеждат се три модела на употреба като следствие от отношението, в което се намират визуалният компонент (изображението) и вербалният компонент: визуалното е само илюстрация, визуалното трансформира вербалния текст или вербалният текст трансформира изображението.
  Доклад
 език на рекламата, реклама, фразеология, жест, текст
 Издадено
  7435
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/