Особености на рекламния език и стил (лексикален аспект).


Бонджолова, Валентина (2015) Особености на рекламния език и стил (лексикален аспект). Велико Търново: Фабер. 276 стр. ISBN 978-619-00-0234-5.


 Монографията е съставена от собствени проучвания и публикации, разработвани в течение на дълъг период, които имат за обект различни особености на рекламния език и стил върху богат илюстративен материал най-вече от българската печатна реклама. Очертават се отделни семантични и стилистични особености, като се регистрират и описват разнообразни процеси и явления, за да се постигне панорамен преглед на рекламния език и стил с акцент върху лексико-фразеологичното ниво. По-специално внимание се обръща на употребата на лексиката във връзка със стилизацията и аргументацията на рекламата, като се показват спецификите при използването на лексикалните единици (думи и устойчиви съчетания), както и на проявите на езикова игра. Рекламната лексика като специфична микросистема се очертава на фона на езиковата система и съобразяването с нейните норми.
  Монография
 реклама, рекламен текст, рекламен стил, езикова игра, лексика
 Издадено
  7434
 Валентина Бонджолова

3. Blagoeva, Diana, Wojciech Sosnowski, Sia Kolkovska. Фразеологични иновации в българския и полския език (Phraseological Innovations in Bulgarian and Polish Languages). // Балканистичен Форум, 3, 2018, 9-20.

4. Иванова, И. Теории за конотацията и реализацията им в рекламните текстове (Connotation Theories and Their Implementation in Advertising Texts). // Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 25/2018, 369-388. ISSN 1311-4883

5. Фъркова, Гергана. Езикът на рекламния слоган. Немско-български паралели. София: ФънТези, 2018, 248 с. ISBN: 9786199033982

2. Манолов, Георги Л. Политическата реклама между реалността и манипулацията. ИК ВУСИ: Пловдив, 2017. 514 стр. ISBN 9786197343069.

1. Nénkova, Véselka. La manipulación creativa de las unidades fraseológicas en el lenguaje literario, periodístico y publicitario. Plovdiv: Editorial Universitaria „Paisiy Hilendarski” , 2016. 126 págs. [Теоретичното пресъздаване на фразеологични единици в езика на литературата, публицистиката и рекламата; УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2016 г., 126 стр.] ISBN 978-619-202-113-9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/