За някои проблеми свързани с перспективата, мястото и значението на народната песен в масовото музикално възпитание


Петкова-Марчевска, Славка (1997) За някои проблеми свързани с перспективата, мястото и значението на народната песен в масовото музикално възпитание Сб. "Проблемите на масовото музикално възпитание в България" Пловдив, 1997.


 В текста се отразява методиката и резултатите на експеримент, проведен с шестгодишни деца (предучилищна възраст) и с второкласници за възможностите им за овладяване на по-сложни и различни от предвидените в програмите народни песни. Търсенията са в две насоки: 1.Разширяване на броя и разновидностите на размерите на изпълняваните песни: 8/8 (3+2+3, 2+3+3) 9/8 (2+3+2+2) и редуване на различни разновидности 9/8; 2. Заучаване и пеене на народните песни с присъщата им вокална постановка. Експериментът е напълно успешен, като децата от предучилищна възраст изпълняват песните, овладени в течение на експерименталната работа и на концерт.
  Статия
 Народни песни, неравноделни размери, вокална постановка,
 Издадено
  7433
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/