Фонестемата като субморфемна единица (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров)


Бонджолова, Валентина (2011) Фонестемата като субморфемна единица (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров) Годишњак за српски jезик и књижевност. Година ХХІV, бр. 11. Ниш, 2011. Стр. 73-80. ISBN 1451-5415. Електронна публикация: http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo/images/casopisi/srpski/2011/godisnjak/Valentina%20Bondzolova%20Natalia%20Deleva.pdf


 В статията се разглеждат въпросите за същността, идентификацията и функционирането на фонестемата. Защитава се тезата, че независимо че на са композиционни елементи, те участват в продуцирането на неологизми и така проявяват, макар и частично, свойството продуктивност. Тези аспекти са по-малко разглеждани в българската литература. Представят се и нови примери на подобни елементи в български литературни източници, които носят характеристиките на фонестеми. Подчертават се различните аспекти и значението на системното изучаване на фонестемите в българския език.
  Статия
 фонестема, словотворчество, словообразуване, невролингвистика
 Издадено
  7412
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/