Икономическият растеж на България - 1970-1989 г.


Аркадиев, Димитър (1993) Икономическият растеж на България - 1970-1989 г. Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1993, кн.3, с. 20-31. ISSN: 0204-8698.


  Икономическият растеж на България - 1970-1989 г.
  Статия
 икономически растеж, България, производствени функции


Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  741
 Димитър Аркадиев

4. РАЛИЦА СИМЕОНОВА-ГАНЕВА. ФОРМИРАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ПРЕЗ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПЕРИОД В БЪЛГАРИЯ. - Социологически проблеми, 2012, кн. 3-4, с. 303-326.

3. РОСИЦА РАНГЕЛОВА. КРИТИКА ЗА КОНЦЕПЦИЯТА И ИЗМЕРИТЕЛЯ НА ОБЩАТА ФАКТОРНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ. - Икономическа мисъл, 2008, кн.3, с. 30-49.

2. РАЛИЦА СИМЕОНОВА-ГАНЕВА. ВЛИЯНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (БЪЛГАРИЯ, 1949-2005 Г.). ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”, НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ: 05.02.06. СТАТИСТИКА И ДЕМОГРАФИЯ. С., СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2006, 276 С. (С. 197).

1. ИЛИЯНА МАРЧЕВА. СЪВЕТСКИЯТ МОДЕЛ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ. - Исторически преглед, 1996, т. 52, кн. 3, с. 64-82 (65, 81).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/