Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература: Ч.1


Димитров, Николай (2004) Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература: Ч.1 В. Търново, Faber, 182 с. ISBN 954-775-319-3, COBISS.BG-ID 1042579940


 Книгата представлява своеобразно въведение във философското осмисляне на екзистенциалната проблематика в българската литература от началото на 20-ти век. Интерпретирано е отношението към смъртта, страха, отчуждението, меланхолията, абсурда и пр.
  Книга
 отчуждение, меланхолия, абсурд, страх, Яворов, Ант. Страшимиров, Т. Траянов, Дебелянов, Лилиев, Ем. Станев


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7402
 Николай Димитров

4. Вл. Шумелов. Алиенацията в българската литература (Н. Димитров. „Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература 0- ! част“, В. Търново, 2004) В: Цветните спомени на греха. Етюди,, критики, фрагменти.В. Търново, Faber, 2009, ISBN 978-954-400-096-7, с. 127-130, COBISS.BG-ID 1231616484

3. Делев, Любомир. Езикът на ужаса в българската литература след войните. Дисертация, Шумен, 2008. Защитена пред СНС по литературознание към ВАК, Протокол № 13-6, COBISS.BG-ID 1257478884, с.3, 7.

1. А. Велкова- Гайдаржиева. Избори и драми (Димитров, Н. Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература – част І. В. Търново, 2004. В: Критика и апологии, Варна, „Славена“, 2007, ISBN 978-954-579-645-6, с. 154-162, COBISS.BG-ID 1226844388

2. Никола Бенин.Стефан Гечев и европейската литература. В: сб. Стефан Гечев. Отвъд традицията. Доклади от научната конференция „Стефан Гечев - отвъд традицията“, Русе, 1-2 ноемвр., 2006 г. Русе, Лени Ан, 2007, с.83, ISBN 978-954-8190-55-8, COBISS.BG-ID 1227326436

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/