Метафизичните пространства на езика. Аспекти на Яворовата поетика


Димитров, Николай (2001) Метафизичните пространства на езика. Аспекти на Яворовата поетика В. Търново, ПАН-ВТ, 281 с., ISBN 954-747-029-9, COBISS.BG-ID 1037954532


 Книгата е опит за феноменологична интерпретация на Яворовата лирика. Проследени са основни метафизични парадигми в творчеството на поета. Очертано е метафизичното междутекстие, събиращо и разделящо символните кодове на българския модернизъм от началото на 20-ти век.
  Монография
 феноменология, метафизика. Яворов, метафизичен език и символика, метафизичен свят


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7398
 Николай Димитров

2. Кирилова, Нели. Наблюдения върху г р а д у ш к а т а като художествен код в поетическите светове на П€ К€ Яворов и Цанко Церковски. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-ХР, В. Търново, 2019, ISBN 978-954-9489-65-1, с. 171

1. Михайлов, Димитър. Поетът Яворов, В. Търново, ДАР-РХ, 2012, ISBN 978-954-9489-26-2, с. 49, COBISS.BG-ID 1247996644

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/