Някои проблеми при определяне на етническия състав при преброяванията на населението в България


Аркадиев, Димитър (1992) Някои проблеми при определяне на етническия състав при преброяванията на населението в България Сп. Статистика,София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1992, кн.4, с.37-48. ISSN: 0204-8698.


 Някои проблеми при определяне на етническия състав при преброяванията на населението в България
  Статия
 етнически състав, преброявания, България


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  739
 Димитър Аркадиев

6. МИХАИЛ ИВАНОВ. ПОМАЦИТЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКАТА ЕТНОДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА. – Население, 2012, кн. 1-2, с. 163-197.

4. ДЕТЕЛИН ЛУЧЕВ. ЕТНОСТАТИСТИКА И ЕДЕНТИЧНОСТ. БЪЛГАРСКА ЕТНОСТАТИСТИКА 1881-2001 Г. – ЕДНА ЕТНОЛОГИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. – Годишник на Софийския университет, Исторически факултет: специалност етнология, том 1, 2007, с.5-83 (с.68).

5. ДЕТЕЛИН ЛУЧЕВ. ПРОБЛЕМЪТ ЗА „ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО" В БЪЛГАРСКАТА ЕТНОСТАТИСТИКА В ПЕРИОДА 1881—2001 Г. – Българска етнология, 2-3/2007, с. 5-36.

3. БОРЯНА БУЖАШКА. ЕЗИКЪТ КАТО ЕТНООБРАЗУВАЩ И ЕТНОДИФЕРЕНЦИРАЩ ФАКТОР. В: ИСТОРИКЪТ. ГРАЖДАНИН И УЧЕН: Сб. в чест на академик Илчо Димитров. Университетско изд. Св.Климент Охридски, София, 2001, 533 с., с. 444-454 (стр.453).

2. УЛРИХ БЮКСЕНШЮТЦ. МАЛЦИНСТВЕНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ. ПОЛИТИКАТА НА БКП КЪМ ЕВРЕИ, РОМИ, ПОМАЦИ И ТУРЦИ (1944-1989). С., IMIR, 2000, 141 С. (С.116).

1. ULRICH BÜCHSENSCHÜTZ. MINDERHEITENPOLITIK IN BULGARIEN. Die Politik der Bulgarischen Kommunistischen Partei (Bkp) gegenüber den Juden, Roma, Pomaken und Türken 1944-1989.Letzte Anderung:1.6.2004.Digitale Osteuropa-Bibliothek: Geschichte 8. ISSN 1613-1061

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/