Бележки върху агронимите в с. Кутово (Видинско).


Топалова, Таня (2013) Бележки върху агронимите в с. Кутово (Видинско). Проглас. Филологическо списание, 2012/ кн. 2, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013, с.145-153, ISSN 0861-7902


 В статията се описват и анализират агронимите (имената на местности) като част от топонимията на с. Кутово (Видинско). Изследваната топонимната система има общи елементи както с билингвалната топонимна система в крайния български Северозапад и по поречието на р. Дунав, така и с монолингвалната във Видинско.
  Статия
 топоними, агроними, билингвизъм
 Издадено
  7370
 Таня Топалова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/