Функции на пролога в повестта на Илия Блъсков “Злочеста Кръстинка”.


Налбантова, Елена (1989) Функции на пролога в повестта на Илия Блъсков “Злочеста Кръстинка”. Проблеми на литературната наука, история и критика. Сб. в чест на 70-годишнината на проф. д-р Георги Димов. В. Търново, 1989.


 Функции на пролога в повестта на Илия Блъсков “Злочеста Кръстинка”.
  Статия
 пролог, Илия Блъсков, “Злочеста Кръстинка”.


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7344
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/