Васил Априлов - време и съвременници


Налбантова, Елена (2004) Васил Априлов - време и съвременници Оптимум, Одеса ISBN 966-8072-71-5


 Втората - след тази на Светослав Миларов от 1888 г. - биографична книга за В. Априлов, излизаща в Одеса. Като систематизира новонатрупаните сведения за българския просветител, издирени в различни архивохранилища, трудът разказва в популярна форма за непосилната мисия, с която се нагърбва В. Априлов - да стане вдъхновител и организатор на нацията в името на нейното достойно бъдеще.
  Книга
 биография, културно стоителство


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7303
 Елена Налбантова

2. Енцикопедия Българско Възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, т. 1 А-Й, 386 стр., с. 28. ISBN 978-954-322-727-3

3. Колева, Петранка. Петко Тотев. Априловски страници. С., 2014, с. 37. ISBN 978-954-8391-56-6

4. Колева, Петранка. Петко Тотев. Априловски страници. С., 2014, с. 9. ISBN 978-954-8391-56-6

1. Калоянов, А. Право в десетката.// И ние в литературата. В. Търново. 2010, с. 8.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/