Прозата на Илия Блъсков между високата и популярната литература


Налбантова, Елена (1999) Прозата на Илия Блъсков между високата и популярната литература Шумен ISBN 954-588-043-0 COBISS.BG-ID 1042884836


 За пръв път прозата на Ил. Блъсков е обединена от една обща теза - за ролята и на “медиатор” между високата и популярната българска литература през II-та половина на ХIХ и началото на ХХ в. Книгата показва, че Ил. Блъсков създава домашен модел на разслояване между “високо”, популярно и тривиално четиво, като заедно с това неизменно проповядва нравствен максимализъм.
  Монография
 "съзвездие Блъсков", "Изгубена Станка", "Злочеста Кръстинка"


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7299
 Елена Налбантова

18. Енцикопедия Българско Възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, т. 1 А-Й, 386 стр., с. 83. ISBN 978-954-322-727-3

15. Аретов, Н. Град и село - напрежението между два идеологически полюса в едно семейство./ Колегиум на "Град/село в литературата и културата на българското възраждане" – Институт за литература, 18 октомври 2012 http://aretov.queenmab.eu/archives/revival/174-town-and-village.html

16. Динева-Мулешкова, М. Социокултурни пространства на храненето в българската възрожденска книжнина. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен ‘доктор’. Пловдив. 2012, с. 30.

17. Динева-Мулешкова, М. Социокултурни пространства на храненето в българската възрожденска книжнина. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен ‘доктор’. Пловдив. 2012, с. 96.

14. Братанова, Зв. Съдбата на различния човек в повестта „Злочеста Кръстинка” от Илия Р. Блъсков. (Наблюдения върху образа на Лулчо)./ Научни трудове на Русенския университет. Русе, 2008, том 47, серия 5.3, с. 105.

12. Динева-Мулешкова, М.Трапезата: образи на своето и чуждото (някои наблюдения върху българската белетристика от XIX век).// Словото: образи и отражения. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти – Пловдив, 2006 и 2007, с. 339.

13. Динева-Мулешкова, М.Трапезата: образи на своето и чуждото (някои наблюдения върху българската белетристика от XIX век).// Словото: образи и отражения. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти – Пловдив, 2006 и 2007, с. 342.

9. Аретов, Н. Национална митология и национална литература. С., 2006, с. 199.

10. Аретов, Н., Чернокожев, Н. Българска литература ХVІІІ-ХІХ век. С., 2006, с. 256.

11. Динева-Мулешкова, М., Иванова, Д., Дечев, З., Стоянова, С., Александрова, С. Трапезата в литературното пространство (културологични и литературно-съпоставителни аспекти).// Научни трудове на УХТ. Т. LII. Свитък 2, Пловдив, 27-28 окт. 2006, с. 393.

6. Димитров, Н. Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература. Ч. І. В. Търново, 2004, с. 18.

7. Николова, Ю. Записки по българска възрожденска литература. Пловдив, 2004, с. 256.

8. Николова, Ю. Записки по българска възрожденска литература. Пловдив, 2004, с. 40.

2. Аретов, Н. Издателската съдба на възрожденските мемоари./ История на книгата - начин на живот. Сборник в чест на Ани Гергова. Съст. Кр. Даскалова. С.: ЛИК, 2002, с. 183.

3. Радев, Ив. Българската литература на ХІХ век. От анонимност към авторство. В. Търново, 2002, с. 221.

4. Радев, Ив. Българската литература на ХІХ век. От анонимност към авторство. В. Търново, 2002, с. 228.

5. Радев, Ив. Българската литература на ХІХ век. От анонимност към авторство. В. Търново, 2002, с. 242

1. Аретов, Н. Високо, ниско и неосъществените им прочити./ Коментар, интерпретация, възможност за четене. С., 2001.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/