Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. ISBN 966-8149-85-8


Налбантова, Елена (2006) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. ISBN 966-8149-85-8 Одесса


 Книгата съдържа кратка антология и пръв опит за събиране на критически текстове за съвременната бесарабска българска поезия
  Книга
 стихотворения, рецензии, статии


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7292
 Елена Налбантова

6. Георгиева, М. Из лабиринтите на българското слово. Русе: „Лени-Ан“, 2014, с. 229, с. 242. ISBN 978-619-7058-15-4

7. Енцикопедия Българско Възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, т. 1 А-Й, 386 стр., с. 66. ISBN 978-954-322-727-3

8. Никогло, Д. Буджак и Болгария (Балканы) в творчестве болгарских поэтов Молдовы и Украины. – В: Бесарабските българи: история, култура, език./ Ин-т за културно насл. към Акад. на науките на Молдова. Кишинев: Lexon-Plus, 2014, с. 407.

9. Никогло, Д. Буджак и Болгария (Балканы) в творчестве болгарских поэтов Молдовы и Украины. – В: Бесарабските българи: история, култура, език./ Ин-т за културно насл. към Акад. на науките на Молдова. Кишинев: Lexon-Plus, 2014, с. 409.

10. Никогло, Д. Буджак и Болгария (Балканы) в творчестве болгарских поэтов Молдовы и Украины. – В: Бесарабските българи: история, култура, език./ Ин-т за културно насл. към Акад. на науките на Молдова. Кишинев: Lexon-Plus, 2014, с. 411.

5. Рацеева, E. Проблема развития этнокультурной идентичности болгар в образовательном дискурсе полиэтничной Молдовы./ Рацеева, E. Проблема сохранения и развития этнической идентичности подрастающего поколения болгар республики Молдова на современном этапе. Дисертация. Кишинев, 2010, № в библиографията 213.

1. Калоянов, А. Михаил Бъчваров – български поет от Бесарабия./ Науковий вiсник Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету (Iзмаїл), випуск 25, 2008, с. 69.

2. Калоянов, А. Михаил Бъчваров – български поет от Бесарабия./ Науковий вiсник Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету (Iзмаїл), випуск 25, 2008, с. 70.

3. Калоянов, А. Михаил Бъчваров – български поет от Бесарабия./ Науковий вiсник Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету (Iзмаїл), випуск 25, 2008, с. 72.

4. Михайлов, Дим. Българският свят в поезията на Димитър Пейчев./ Българският език в Молдова. Материали от осмата международна научна конференция на тема: "Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова". Комрат, 2008, с. 78.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/