Одеса в българската история и литература на ХІХ век. ISBN 966-8149-88-2


Налбантова, Елена (2006) Одеса в българската история и литература на ХІХ век. ISBN 966-8149-88-2 Одеса


 Книгата се състои от две части. Първата представя хронологически присъствието на българите в Одеса през първия век от съществуването на града. Втората съдържа статии върху създадената през ХІХ в. в Одеса българска литература.
  Книга
 хроника, публицистика, поезия, проза


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7291
 Елена Налбантова

29. М. Левкова-Мучинова. Към биографията и обществената дейност на двама пловдивски българи – възпитаници на Ришельовския лицей в Одеса./ Дриновський збірник, т. VIII. Харків-София, 2015, с. 181.

27. Енцикопедия Българско Възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, т. 1 А-Й, 386 стр., с. 250. ISBN 978-954-322-727-3

28. Палангурски, Милко. Учредителите. Участниците в Учредителното народно събрание в Търново, 10.II - 16.IV.1879 г. : Енциклопедичен справочник. София : СИБ, 2014. с. 311. ISBN 978-954-730-877-0

26. Станева, К. Видинските сборници на Софроний Врачански. Към въпроса за културните средища, литературните наследства и проекти на българското възраждане./ Eslavística Complutense, 2013, 13, с. 123. http://revistas.ucm.es/index.php/ESLC/article/viewFile/41483/39584 ISSN: 1578-1763

13. Младенова, М. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С., 2012, с. 21.

14. Младенова, М. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С., 2012, с. 22.

15. Младенова, М. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С., 2012, с. 23.

16. Младенова, М. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С., 2012, с. 24.

17. Младенова, М. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С., 2012, с. 27.

18. Младенова, М. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С., 2012, с. 289.

19. Младенова, М. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С., 2012, с. 290.

20. Младенова, М. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С., 2012, с. 291.

21. Младенова, М. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С., 2012, с. 295.

22. Младенова, М. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С., 2012, с. 51.

23. Младенова, М. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С., 2012, с. 64.

24. Младенова, М. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С., 2012, с.19.

25. Младенова, М. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С., 2012, с. 303.

10. Станева, К. Жените в Литературната публичност на Възраждането.// Public-Republic, 12 март, 2011, бел. 24.

11. Тачева, Ел. Възрожденски семинари. Благоевград, 2011, с. 109.

12. Тачева, Ел. Възрожденски семинари. Благоевград, 2011, с. 134.

6. Велкова-Гайдаржиева, А. За колегите и за книгите.// И ние в литературата. В. Търново, 2010, с. 273.

7. Велкова-Гайдаржиева, А. За колегите и за книгите.// И ние в литературата. В. Търново, 2010, с. 274.

8. Велкова-Гайдаржиева, А. За колегите и за книгите.// И ние в литературата. В. Търново, 2010, с. 275.

9. Калоянов, А. Право в десетката.// И ние в литературата. В. Търново. 2010, с. 8.

3. А. Кирилова. L'activité socio-politique de Najden Guérov (1853-1856)./ Bulgarian historical review, Т. 37, № 1-2, 2009, С. 24-52

4. Колева, П. Априловски свод. С., 2009, с. 10.

5. Станева, К. Жените писателки през Възраждането.// Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. С., 2009, с. 70.

1. Данова, Н. Иван Добровски в перспективата на българския ХІХ век. С., 2008, с. 321

2. Данова, Н. Иван Добровски в перспективата на българския ХІХ век. С., 2008, с. 347.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/