Некоторые аспекты языковой войны в печатных текстах русскоязычных СМИ


Хънтов, Владимир (2016) Некоторые аспекты языковой войны в печатных текстах русскоязычных СМИ Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Текст как культура. Культура как текст. Tom 3. Nowożenowa Z., Kananowicz T. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 41-52. ISBN 978-83-7865-488-9.


 Разгледани са някои от най-важните аспекти на езиковата война в рускоезичните медии в Русия и Украйна, свързана със събитията в Украйна след 21 ноември 2013 година.
  Доклад
 языковая война, печатный текст, русскоязычные СМИ


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  7279
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/