Суффикс -ск- как средство языкового отграничения двух противоборствующих идеологий в ХХ веке.


Хънтов, Владимир (2011) Суффикс -ск- как средство языкового отграничения двух противоборствующих идеологий в ХХ веке. МАПРЯЛ 2010. Десятый международный симпозиум. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 8-11 апреля 2010 г., Издательство „ИВИС”, Велико-Тырново, 2011, стр. 178-182. ISSN 1312-3069.


 Статията е посветена на функционирането на лексемите социалистический и социалистский в руския език през периода от 30-те години на ХХ век до наши дни. Разгледани са редица лингвистични и екстралингвистични фактори, съпътстващи употребата на изследваните езикови единици.
  Доклад
 языковое отграничение, противоборствующие идеологии


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  7255
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/