Невродидактика, учене и чуждоезиково обучение. - В: Филологически ракурси (1). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 323-373, ISSN 2367-8348 COBISS.BG-ID 1283838948.


Коева, Янка (2015) Невродидактика, учене и чуждоезиково обучение. - В: Филологически ракурси (1). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 323-373, ISSN 2367-8348 COBISS.BG-ID 1283838948. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, с. 323-373, ISSN 2367-8348, COBISS.BG-ID 1283838948.


 Разглеждат се изследванията на невробиологията, процесите на учене и невродидактиката при изучаване на чужди езици.
  Студия
 невробиология, невродидактика, учене, чуждоезиково обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  7233
 Янка Коева

1. Павлова, Биляна. Жестовете в чуждоезиковото обучение. - В: Туризмът и иновациите: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от основаването на Колеж по туризъм - Варна. Варна: УИ "Наука и икономика", 2018, с. 519, 520, 515-527 стр., ISBN 978-954-21-0973-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/