Преводът на вицове – шега работа ли е?


Генова, Дафинка (2012) Преводът на вицове – шега работа ли е? Сб. от научна конференция "Теория и практика на превода", Велико Търново, 24-25 ноември 2011. Ред. Ив. Попова-Велева et al. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 155-169. ISBN 978-954-400-671-6 COBISS.BG-ID 1247594980


 The paper discusses the linguistic and sociocultural challenges the joke translator has to grapple with in the translation of jokes. Joke translating presupposes not only very good translation skills; in addition, it presupposes minimal knowledge of the structure and organization of the joke text, as well as the ability to analyze a joke from a certain theoretical perspective: the superiority theory of humor, the incongruity theory and the psychoanalytical theory. The paper discusses a scale for the (un)translatability of jokes. The main challenges in the translation of jokes are illustrated with concrete examples.
  Част от книга / Глава от книга
 Key words: humor in jokes, joke translating, the (un)translatability of jokes.


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7226
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/