Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критика и апологии. - Варна: Славена, 2007, (с.343). ISBN 978-954-579-645-6; COBISS.BG-ID 1226844388


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2007) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критика и апологии. - Варна: Славена, 2007, (с.343). ISBN 978-954-579-645-6; COBISS.BG-ID 1226844388 Варна: Славена, 2007, (с.343). ISBN 978-954-579-645-6.


 Текстовете, поместени в „Критика и апологии”, не са замисляни като част от по-голямо книжно тяло. Излизали в литературната периодика от 1994 до 2007 г. (в. „Литературен вестник”, в. „Литературен форум”, сп. „Език и литература”, сп. „Български език и литература”, сп. „Демократически преглед”, алманах „Света гора” и др.), те са навременна реакция по повод новоизлезли книги или изразяват почит към определени фигури на националния духовен живот във връзка с чествания, годишнини, юбилеи. В някаква степен те са свързани с т.нар. критика по повод. Трудно е да се определи жанрът на събраните в книгата публикации. Те не отговарят напълно на понятието „оперативна критика”, макар че проблематизират явления, тенденции, имена от литературната актуалност. Те не са писани „по поръчка”, за да обслужат неизбежната прагматика на медията и форума, както би се изразил Пламен Дойнов. Те може да се „бързи” (по повод), но съвсем не са кратки и нетърпеливи. Напротив, повечето от рецензиите, проблемните статии, характеристиките залагат на един по-широк критикоисторически и културологичен размисъл. С известни изключения тази книга може да бъде определена като метакритическа, тъй като коментира предимно литературоведски изследвания. В първа част „Книги” статиите са подредени според хронологията на тяхното публикуване в периодическите издания. Те коментират и интерпретират авторските и съставителските книги на значими представители на националната академична и критическа общност. Във втората част „Профили” са поместени портретуващи щрихи и биографични конструкции за личности, извоювали си безспорен авторитет в модерното българско литературознание и изграждащи националния символен Пантеон. Никола Георгиев, Светлозар Игов, Иван Радев, Димитър Ефендулов, Михаил Неделчев, Валери Стефанов задават различни „посоки и цели” в родната хуманитаристика, алтернативни на догматичното идеологизирано литературознание от първата половина на XX век. „Критика и апологии” е от редките издания в съвременната критикооценъчна мисъл, които сговарят в апологетичен дух на пръв поглед твърде различни, често пъти конфликтуващи помежду си изследователски почерци и критически езици. Текстовете в нея на практика защитават мястото на афирмативната критика и интерпретацията като основен „инструмент” на разбирането, като хуманитарен акт. Книгата е обърната към студентите от Великотърновския университет, изучаващи университетските дисциплини в бакалавърска и магистърска степен "Литературнокритическа митология", "Художествена практика и критически утопии" и др.
  Книга
 литературна критика, апологии, национален пантеон, рецензии, метакритика


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7199
 Антония Велкова-Гайдаржиева

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критика и апологии. - Варна: Славена, 2007, (с.343). ISBN 978-954-579-645-6. Цитирано в: Душкова, Мира. Иван Радев като съставител и редактор. В кадър – Йордан Вълчев. // Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Академик Иван Радев на 70 години. - София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2014, цитирано на с. 116. ISBN 978-954-322-771-6; COBISS.BG-ID 1267899876

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критика и апологии. - Варна: Славена, 2007, (с.343). ISBN 978-954-579-645-6. Цитирано в: Неделчев, Михаил. Апология на литературната история. // Литературен вестник - София, 2011, бр. 9, цитирано на с. 10. ISSN 1310 - 9561.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/