Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1; COBISS.BG-ID 1243658468


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2006) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1; COBISS.BG-ID 1243658468 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1.


 „Васил Пундев и българската литература. История Критика Класика” е първата монография, посветена на един от изтънчените интелектуалци, представител на модерната литературна история и критика през 20-те и 30-те години на XX в. Емблематична фигура на един от най-многоезичните периоди в българския духовен живот, В. Пундев е и от ярките субекти в културно-политическите сюжети на епохата. Ето защо в книгата се дочуват гласовете на цяла плеяда интелектуалци като П. К. Яворов, П. П. Славейков, Б. Пенев, Д. Кьорчев, М. Арнаудов, Н. Шейтанов, Вл. Василев, Ив. Мешеков, Й. Стубел, Г. Цанев, Г. Константинов и много други. Изследването коментира литературното наследство, културните позиции и редакторски практики на учения, критика, журналиста, безостатъчно отдаден на македонската кауза и постигането на националните идеали; останал малко известен на поколенията по редица биографични и идеологически причини. За първи път се анализират множество текстове, архивни материали, интелигентски жестове, непознати на широката професионална аудитория.
  Монография
 Васил Пундев, Литературна история, литературна критика, национален литературен канон, национална класика


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7198
 Антония Велкова-Гайдаржиева

10. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1; COBISS.BG-ID 1243658468 Цитирана в: Андриана Спасова. Васил Пундев: компаративистични прочити на възрожденската словесност (Мястото на Найден Геров в развитието на новобългарската поезия). - В: Българската литературна критика. Позиции и контексти. Сборник с научни изследвания. София, 2020: Издателски център Боян Пенев - Институт за литература ISBN 978-619-7372-25-0, с. 77, 79, 80, 82, 94, 98.

9. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1. Цитирано в: 9. Милена Кирова. Българска литература от Освобождението до Първата световна война. Част 2. София: ИК „Колибри” 2018, с. 257. ISBN 978-619-02-0156-4.

8. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1. Цитирано в: Русева, Виолета. Български символизъм: модуси на различимост. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, цитирано на с. 370.

7. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1. Цитирано в: Димитров, Емил. Публицистиката на Михаил Арнаудов. Хабилитационен труд. Институт за литература. - БАН, 2013, цитирано на с. 268.

5. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1. Цитирано в: Курташева, Биляна. Антологии и канон: антологийни модели на българската литература. - София: Просвета, 2012, цитирано на с. 235. ISBN 978-954-01-2710-1; COBISS.BG-ID 1247800292

6. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1. Цитирано в: Михайлов, Димитър. Стоян Михайловски. Поетически текст и национален контекст. - Велико Търново: Дар-РХ, 2012, цитирано на с. 226. ISBN 978-954-9489-30-9.

4. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1. Цитирано в: Игов, Светлозар. Портретът като жанр в българската литературна критика. Дискусия. // Проглас, 2010, бр. 1, цитирано на с. 194. ISSN 0861 7902.

3. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1. Цитирано в: Кирова, Милена. Литературният канон. Предизвикателства. - София:УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, цитирано на с. 10. ISBN 978-954-07-2811-7.

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1. Цитирано в: Дойнов, Пламен. Две литературни години в една. // Литературен вестник - София, 2008, бр. 19, цитирано на с. 14. ISSN 1310 - 9561.

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1. Цитирано в: Игов, Светлозар. Кое е литературното събитие на 2007. // Литературен вестник - София, 2007, бр. 42, цитирано на с. 13. ISSN 1310 - 9561.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/