Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически прочити (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов) .- Велико Търново: Слово, 2002, (с. 270). ISBN 954 439 720-5. COBISS.BG-ID 1039941348


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2002) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически прочити (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов) .- Велико Търново: Слово, 2002, (с. 270). ISBN 954 439 720-5. COBISS.BG-ID 1039941348 Велико Търново: Слово


 Модерната интерпретация на творби и автори от Паисий Хилендарски и Хр. Ботев до В. Попов и А. Германов допринася за утвърждаването на матрицата от представителните произведения на националното литературно наследство, запазили през времето силната си идентичност на класически текстове, но и на онези, които определяме като „съвременна класика”. Част от статиите, поместени в книгата се открояват с поддържаната „ритуално-митологична” линия и акцент върху архетипните пластове на националната култура.
  Учебник / Учебно помагало
 литературнокритически прочити, национален митокритически текст, интерпретации, анализи, модерна класика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7197
 Антония Велкова-Гайдаржиева

9. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически прочити (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов) .- Велико Търново: Слово, 2002, (с. 270). ISBN 954 439 720-5. Цитирана в: Николаев, Ивелин. Култът Яворов. Аспекти на утвърждаване в книгата на Михаил Неделчев "Яворов. Литературна личност. Истории на книги и стихотворения". - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. Велико Търново: Дар - РХ, 2019. Съставител Димитър Михайлов. ISBN 978-954-9489-65-1. с. 329.

8. Велкова-Гайдаржиева, А. Литературнокритически прочити. Цити в: Топал Марія Сергіївна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (повне найменування вищого навчального закладу) Філологічний факультет (повне найменування інституту/факультету) Кафедра болгарської філології (повна назва кафедри) Дипломна робота бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему: «Домът и бездомността в поезия на Димчо Дебелянов» «Топоси «дім» та «бездомність» у поезії Д.Дебелянова» «Topos „home” and „homelessness” in poety D.Debelyanov» Виконала: студентка денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 Філологія Топал Марія Сергіївна Керівник к.філол.н., доц. Галунова К.В. __________ Рецензент к.філол.н., доц. Стоянова Д.Ф., Одеса, с. 11.

7. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически прочити (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов) .- Велико Търново: Слово, 2002, (с. 270). ISBN 954 439 720-5. Цитирано в: Димитров, Николай. Страхът в българската литература през 19-ти и началото на 20-ти век. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, цитирано на с. 244. ISBN 978-954-524-934-1; COBISS.BG-ID 1263477732

6. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически прочити (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов) .- Велико Търново: Слово, 2002, (с. 270). ISBN 954 439 720-5. Цитирано в: Шумелов, Владимир. Фигурата на писателя. // Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“. - В. Търново, 2006, бр. 7, (Ж), цитирано на с. 445. ISSN 1311-0209.

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически прочити (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов) .- Велико Търново: Слово, 2002, (с. 270). ISBN 954 439 720-5. Цитирано в: Алипиева, Антоанета. Българската литература от 1878 до 1918 година. - Шумен, 2004, цитирано на с. 32. ISBN 954-577-203-4.

3. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически прочити (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов) .- Велико Търново: Слово, 2002, (с. 270). ISBN 954 439 720-5. Цитирано в: Алипиева, Антоанета. Българската литература от 20-те години на XX век до наши дни. - Шумен, 2004, цитирано на с. 117.

4. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически прочити (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов) .- Велико Търново: Слово, 2002, (с. 270). ISBN 954 439 720-5. Цитирано в: Алипиева, Антоанета. Българската литература от 20-те години на XX век до наши дни. - Шумен, 2004, цитирано на с. 19.

5. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически прочити (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов) .- Велико Търново: Слово, 2002, (с. 270). ISBN 954 439 720-5. Цитирано в: Алипиева, Антоанета. Българската литература от 20-те години на XX век до наши дни. - Шумен, 2004, цитирано на с. 38.

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически прочити (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов) .- Велико Търново: Слово, 2002, (с. 270). ISBN 954 439 720-5. Цитирано в: Александров, Георги. Достигнатата тишина на Дебеляновите “Скрити вопли”. // Национални студентски четения. Доклади от националните студентски четения. - Велико Търново, 2003, цитирано на с. 11. ISBN 954-775-311-8.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/