Изменения в броя на населението и на домакинствата (семействата) по българските земи


Аркадиев, Димитър (1988) Изменения в броя на населението и на домакинствата (семействата) по българските земи Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1988, кн.4, с. 41-57. ISSN: 0205-3845.


 Изменения в броя на населението и на домакинствата (семействата) по българските земи
  Студия
 население, домакинства, български земи, брой


Социални, стопански и правни науки
Хуманитарни науки История и археология

Social sciences, economic sciences and law
Humanities History and Archeology

 Издадено
  719
 Димитър Аркадиев

6. BULGARIAN CLASSICISTS. Central and East European Classical Scholarship is the electronic extension of the Classical Bulletin. A Journal of International Scholarship and Special Topics Since 1925.ISSN: 0009-8337 Reference Abbreviation: CB.Editor in Chief: Ladislaus J. Bolchazy, Ph.D.Publisher: Bolchazy-Carducci Publishers, Inc. c 2003 Bolchazy-Carducci Publishers, Inc. http://www.ceecs.net/BulgarianCL_A_to_L.htm

5. POPULATION INDEX (USA) Copyright c 1986-2000, Office of Population Research, Princeton University. http://popindex.princeton.edu/browse/v57/n1/d.html#53:10095

4. МЕГЛЕНА КУСЕВА. БИБЛИОГРАФИЯ.- В кн. Кърджали от традицията към модерността (под ред. Цветана Георгиева), с. 197-206 (с. 197). С., IMIR, 1998. ISBN: 9548872161, 9789548872164.

3. ПЕТЪР СЛАВЕЙКОВ. ГЕОГРАФСКИ АНАЛИЗ НА ВИСОЧИННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СЕЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ. - ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, ТОМ 87, КН. 2, 1995, С.251-270 (С. 270).

2. ЕВА БЛИЗНАШКА. БИБЛИОГРАФИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЕТНОГРАФСКА ЛИТЕРАТУРА, ОТПЕЧАТАНА ПРЕЗ 1990 г. – Българска етнография, 1993, кн. 3, с.72-81.

1. PMID: 12316631. PUBMED (USA) A service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/