„Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина” в контекста на българската книжнина от първата половина на ХІХ в.


Налбантова, Елена (2011) „Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина” в контекста на българската книжнина от първата половина на ХІХ в. Балканистичен форум (издание на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград), кн. 2, 2011, с. 165-171. ISSN 1310-3970 COBISS.BG-ID 1121113828


 Представя особеностите на жанра, типа герой, който текстът изгражда и мястото му в популяризиране делото на Ю. Венелин.
  Статия
 Юрий Венелин, Н. Хр. Палаузов, превод-компилация, жанр, герой, място в книжнината


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7178
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/