Технология за изграждане на учебно съдържание чрез използване на електронни средства за обучение.


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2013) Технология за изграждане на учебно съдържание чрез използване на електронни средства за обучение. – Педагогически алманах, 2013, том 21, бр. 2, с. 134-162. ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220


 
  Студия
 
 
  7163
 Стоянка Георгиева-Лазарова

4. На стр. 268 Karaivanova-Konakchieva P. (2021). Synergy between games and technology in preschool environmental education. Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 2, 2021 p.260-270.

3. Цитиране с. 76 Конакчиева, П. Интерактивност в обучението на три-четиригодишните деца чрез система от мултимедийни игри по Околен свят. – В сб. Дни на науката 2019, Велико Търново, Фабер, с. 76 - 85, 2020. ISSN 1314-2283.

2. На стр. 101 Замфиров М. (2019) Информационни и комуникационни технологии в обучението о работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности. УИ „Св. Кирил и Меодий“, с. 174,ISBN 978-954-07-4696-8

1. Росица Тодорова "Формиране на умения за работа с информационни технологии у учениците от 4 клас" Дисертационен труд за за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ професионално направление 1.2. Педагогика по научна специалност Теория на възпитанието и Дидактика Катедра "Педагогика", ВТУ 2018

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/