Ритмо-метрические особенности поэзии Павла Матева в количественном аспекте


Благоев, Благовест (2015) Ритмо-метрические особенности поэзии Павла Матева в количественном аспекте //„Русское слово” : К юбилею декана филологического факультета профессора Е.В. Брысиной. - Волгоград: Изд-во ЦДОД „Олимпия“, 2015, № 4, с. 178-186, ISBN 978-5-906745-10-1.


 Статията е посветена на ритмо-метричния репертоар на Павел Матев като показател за идеостила на поета.
  Статия
 ритъм, метър, ямб, хорей, анапест, дактил, амфибрахий


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7142
 Благовест Благоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/