Авва Доротей. Слова. Среднобългарски превод. Гръцко-български словоуказател. Велико Tърново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, 528 с. ISBN 978-954-524-896-2. COBISS.BG-ID 1260260068.


Димитров, Камен (2013) Авва Доротей. Слова. Среднобългарски превод. Гръцко-български словоуказател. Велико Tърново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, 528 с. ISBN 978-954-524-896-2. COBISS.BG-ID 1260260068. Велико Търново


 В Увода на монографията се прави преглед на разпространението на словата на авва Доротей в славянската ръкописна традиция и на съвременното състояние на тяхното научно проучване. Основният текст в изданието на пълния корпус от 25 слова на авва Доротей се представя дипломатически (страница за страница и ред за ред), като в най-горната част на всяка лява страница от изданието е посочен съответният лист според направената в най-стария запазен препис (Погодин 1054) пагинация. За улеснение на ползвателите всеки ред е номериран. На десните страници в изданието е разположен паралелният гръцки текст, , първоначално напечатан по изданието Migne, J. P. Patrologiae cursus completus. Series graeca. T. LXXXVIII [col. 1611–1844]. Paris, 1864, но впоследствие подробно сверен с критическото издание на текста на оригинала Regnault, L., J. de Preville. Dorothee de Gaza. Oeuvres spirituelles / Ed. L. Regnault, J. de Preville. P., 1963 (Sources Chretiennes, 92). В критическия апарат се отразяват всички добавки, пропуски и пояснения в текста на 15-те ръкописа, използвани за съпоставка с Пог. 1054. След критическото издание на текста е поместен и гръцко-български словоуказател на лексиката от словата на авва Доротей по среднобългарския им превод. Предназначението на Словоуказателя е да се улесни работата на лингвотекстолозите по проблемите на техниката на превеждане от гръцки на славянски. Затова една от най-важните задачи при изготвянето му бе в него да се отрази не само семантичната, граматичната и стилистичната еквивалентност при превеждането от гръцки на български, но да се маркира и специфичното, индивидуалното решение на преводача. Тези „ненормативни“ форми са важни критерии, по които може да се определи почеркът на даден анонимен книжовник преводач и по този начин да се установи кои други преводи са негово дело. Въпреки че основна задача на Словоуказателя си остава регистрирането на гръцко-славянските успоредици, в него се прилага една нова методика за отбелязване на особеностите при техниката на превеждане. За целта е създадена система от условни знаци, чиято употреба е обяснена и онагледена с конкретни примери в специална легенда, разположена непосредствено преди словника.
  Монография
 авва Доротей, слова, среднобългарски превод, гръцко-български словоуказател


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7080
 Камен Димитров

56. Илиева, Т. Г. За глаголната система у митр. Григорий Цамблак и в среднобългарския превод на Златоустовия хомилетичен свод "За серафимите" – Проглас, № 1, 2019, 91 – 102. ISSN 0861-7902 (с. 93).

57. Илиева, Т. Г. За някои особености на глаголната система при Григорий Цамблак и в среднобългарския превод на Златоустовите слова „За Серафимите“ - В: Цамблакови четения. 600 години от избирането на Григорий Цамблак за митрополит Киевски и Литовски. В. Търново, 2019, 140 – 157. ISBN 978-619-208-195-9 (с. 143).

58. Илиева, Т. Към въпроса за лексикографското описание на книжовното наследство на Григорий Цамблак. – В: Цамблакови четения. 600 години от избирането на Григорий Цамблак за митрополит Киевски и Литовски. В. Търново, 2019, 111 – 121. ISBN 978-619-208-195-9 (с. 112).

59. Илиева, Т. Към въпроса за словното богатство в произведенията на Патриарх Евтимий - В: Търновска книжовна школа. Т. 11. В. Търново, 2019, 237 – 267. ISBN 978-619-208-181-2 (с. 251).

46. Veder, W. R. In Search of the Filiation of Two Izborniki. Review: М. С. Мушинская. Изборник 1076 года. Текстология и язык. СПб.: Нестор-История, 2015, 479 p. + CD (Slavonic text and its Greek sources from the edition: Мушинская, Мишина, Голышенко 2009) // Rossica antiqua, 16 (2018), 93–135. ISSN: 2226-0986. P. 133.

47. Афанасьева, Т. И. О происхождении первого перевода «Поучений» аввы Дорофея. // Буланин, Д, У. Федер, Т. Афанасьева. Берлинский Кормчий: Древнерусский учительный сборник XIV века (Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек. Т. 7). СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018, 532 с. ISBN 978-5-288-05876-9 (с. 40).

48. Афанасьева, Т. И. О происхождении первого перевода «Поучений» аввы Дорофея. // Буланин, Д, У. Федер, Т. Афанасьева. Берлинский Кормчий: Древнерусский учительный сборник XIV века (Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек. Т. 7). СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018, 532 с. ISBN 978-5-288-05876-9 (с. 42).

49. Буланин, Д. М. Рукопись Hamilton 381 как культурный феномен. // Буланин, Д, У. Федер, Т. Афанасьева. Берлинский Кормчий: Древнерусский учительный сборник XIV века (Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек. Т. 7). СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018, 532 с. ISBN 978-5-288-05876-9 (с. 25).

50. Буланин, Д. М. Рукопись Hamilton 381 как культурный феномен. // Буланин, Д, У. Федер, Т. Афанасьева. Берлинский Кормчий: Древнерусский учительный сборник XIV века (Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек. Т. 7). СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018, 532 с. ISBN 978-5-288-05876-9 (с. 26, ред 3).

51. Буланин, Д. М. Рукопись Hamilton 381 как культурный феномен. // Буланин, Д, У. Федер, Т. Афанасьева. Берлинский Кормчий: Древнерусский учительный сборник XIV века (Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек. Т. 7). СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018, 532 с. ISBN 978-5-288-05876-9 (с. 26, ред 41).

52. Буланин, Д. М. Рукопись Hamilton 381 как культурный феномен. // Буланин, Д, У. Федер, Т. Афанасьева. Берлинский Кормчий: Древнерусский учительный сборник XIV века (Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек. Т. 7). СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018, 532 с. ISBN 978-5-288-05876-9 (с. 26, ред 76).

53. Федер, У. Инципитарий рукописи Hamilton 381 // Буланин, Д, У. Федер, Т. Афанасьева. Берлинский Кормчий: Древнерусский учительный сборник XIV века (Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек. Т. 7). СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018, 532 с. ISBN 978-5-288-05876-9 (с. 62).

54. Федер, У. К истории текстов в рукописи Hamilton 381 // Буланин, Д, У. Федер, Т. Афанасьева. Берлинский Кормчий: Древнерусский учительный сборник XIV века (Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек. Т. 7). СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018, 532 с. ISBN 978-5-288-05876-9 (с. 52).

55. Федер, У. К истории текстов в рукописи Hamilton 381 // Буланин, Д, У. Федер, Т. Афанасьева. Берлинский Кормчий: Древнерусский учительный сборник XIV века (Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек. Т. 7). СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018, 532 с. ISBN 978-5-288-05876-9 (с. 54).

37. Veder, W.R. Zur Überlieferung der Texte in der Handschrift Hamilton 381[On the Tansmission of The Texts in Codex Hamilton 381]. - Rossica antiqua, 2017, 14 (1), 76–97 (с. 80). Print ISSN 2222-9027, Online ISSN 2226-0986.

38. Veder, W.R. Zur Überlieferung der Texte in der Handschrift Hamilton 381[On the Tansmission of The Texts in Codex Hamilton 381]. - Rossica antiqua, 2017, 14 (1), 76–97 (с. 82). Print ISSN 2222-9027, Online ISSN 2226-0986.

39. Афанасьева, Т. И. О происхождении первого перевода «Поучений» аввы Дорофея. - Slověne, 2017, VI (2), 84–100, с. 85. Print ISSN 2304-0785, Online ISSN 2305-6754.

40. Афанасьева, Т. И. О происхождении первого перевода «Поучений» аввы Дорофея. - Slověne, 2017, VI (2), 84–100, с. 86. Print ISSN 2304-0785, Online ISSN 2305-6754.

41. Буланин, Д. М. Древнерусский учительный сборник XIV в. Berlin, Hamilton 381 и его бывший владелец Александр, 10-й герцог Гамильтон. Часть первая. - Rossica antiqua, 2017, 14 (1), 23–75 (41). Print ISSN 2222-9027, Online ISSN 2226-0986.

42. Буланин, Д. М. Древнерусский учительный сборник XIV в. Berlin, Hamilton 381 и его бывший владелец Александр, 10-й герцог Гамильтон. Часть первая. - Rossica antiqua, 2017, 14 (1), 23–75 (42). Print ISSN 2222-9027, Online ISSN 2226-0986.

43. Буланин, Д. М. Древнерусский учительный сборник XIV в. Berlin, Hamilton 381 и его бывший владелец Александр, 10-й герцог Гамильтон. Часть первая. - Rossica antiqua, 2017, 14 (1), 23–75 (43). Print ISSN 2222-9027, Online ISSN 2226-0986.

44. Илиева, Т. Двуязычные индексы в палеославистичной лексикографической традиции как инструмент изучения истории перевода в Slavia Orthodoxa. - Scripta & e-Scripta, 2017, 16–17, 165–199 (с. 177). Print ISSN: 1312-238X.

45. Христова-Шомова, И. Словото за Въведение Богородично от Теофилакт Български и неговият славянски превод. - Старобългарска литература, 2017, 55–56, 40–73 (с. 56). Print ISSN 0204-868X.

14. Podtergera, I., S. Mocken, J. Besters-­Dilger. SlaVaComp – COMPutergestützte Untersuchung von VAriabilität im KirchenSLAvischen. Forschungsergebnisse. Freiburg i. Br., 2016 (с. 58). DOI: 10.6094/UNIFR/11162.

15. Veder, W. R. Kazimir Popokonstantinov, Anna–Marija Totomanova. Epohata na bălgarskija car Samuil. Ezik i pismenost. Sofia: BAN 2014, 174 S., 28+16 p. full–colour plates (Review). - Ricerche slavistiche, 2016, 14 (60), 550–560 (с. 560). ISSN 0391-4127.

16. Илиева, Т. Г. „За серафимите“ на Йоан Златоуст от книга „Маргарит“ в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми) (Дисертационен труд). В. Търново, 2016 (с. 124). COBISS.BG-ID 1279729380.

17. Илиева, Т. Г. „За серафимите“ на Йоан Златоуст от книга „Маргарит“ в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми) (Дисертационен труд). В. Търново, 2016 (с. 162). COBISS.BG-ID 1279729380.

18. Илиева, Т. Г. „За серафимите“ на Йоан Златоуст от книга „Маргарит“ в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми) (Дисертационен труд). В. Търново, 2016 (с. 223). COBISS.BG-ID 1279729380.

19. Илиева, Т. Г. „За серафимите“ на Йоан Златоуст от книга „Маргарит“ в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми) (Дисертационен труд). В. Търново, 2016 (с. 225). COBISS.BG-ID 1279729380.

20. Илиева, Т. Г. „За серафимите“ на Йоан Златоуст от книга „Маргарит“ в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми) (Дисертационен труд). В. Търново, 2016 (с. 239). COBISS.BG-ID 1279729380.

21. Илиева, Т. Г. „За серафимите“ на Йоан Златоуст от книга „Маргарит“ в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми) (Дисертационен труд). В. Търново, 2016 (с. 285). COBISS.BG-ID 1279729380.

22. Илиева, Т. Г. „За серафимите“ на Йоан Златоуст от книга „Маргарит“ в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми) (Дисертационен труд). В. Търново, 2016 (с. 319). COBISS.BG-ID 1279729380.

23. Илиева, Т. Г. „За серафимите“ на Йоан Златоуст от книга „Маргарит“ в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми) (Дисертационен труд). В. Търново, 2016 (с. 57). COBISS.BG-ID 1279729380.

24. Федер, У. Псевдо-Атанасий Александрийски. Въпроси и отговори към княз Антиох. Т. 1. Увод и показалци. Шумен: Университетско издателство "Еп. Константин Преславски", 2016, 269 с. (с. 8). ISBN 978-619-201-115-4. COBISS.BG-ID 1277300708.

25. Федер, У. Псевдо-Атанасий Александрийски. Въпроси и отговори към княз Антиох. Т. 1. Увод и показалци. Шумен: Университетско издателство "Еп. Константин Преславски", 2016, 269 с. (с. 80). ISBN 978-619-201-115-4. COBISS.BG-ID 1277300708

26. Христова-Шомова, И. Бог бе Слово.Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 336 с. (116). ISBN 978-954-07-3901-4. COBISS.BG-ID 1276641764.

27. Христова-Шомова, И. Бог бе Слово.Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 336 с. (13). ISBN 978-954-07-3901-4. COBISS.BG-ID 1276641764.

28. Христова-Шомова, И. Бог бе Слово.Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 336 с. (209). ISBN 978-954-07-3901-4. COBISS.BG-ID 1276641764.

29. Христова-Шомова, И. Бог бе Слово.Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 336 с. (284). ISBN 978-954-07-3901-4. COBISS.BG-ID 1276641764.

30. Христова-Шомова, И. Бог бе Слово.Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 336 с. (с. 270, ред 14). ISBN 978-954-07-3901-4. COBISS.BG-ID 1276641764.

31. Христова-Шомова, И. Бог бе Слово.Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 336 с. (с. 270, ред 6). ISBN 978-954-07-3901-4. COBISS.BG-ID 1276641764.

32. Христова-Шомова, И. Бог бе Слово.Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 336 с. (с. 272). ISBN 978-954-07-3901-4. COBISS.BG-ID 1276641764.

33. Христова-Шомова, И. Бог бе Слово.Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 336 с. (с. 273, ред 2). ISBN 978-954-07-3901-4. COBISS.BG-ID 1276641764.

34. Христова-Шомова, И. Бог бе Слово.Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 336 с. (с. 273, ред 26). ISBN 978-954-07-3901-4. COBISS.BG-ID 1276641764.

35. Христова-Шомова, И. Бог бе Слово.Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 336 с. (с. 276). ISBN 978-954-07-3901-4. COBISS.BG-ID 1276641764.

36. Христова-Шомова, И. Текстология на общите служби от Св. Климент Охридски. - Българска реч. Списание за езикознание и езикова култура, 2016, 2, 5–14 (с. 10). Print ISSN 1310-733X

6. Dimitrova, M. Dimitrov, K. Abbas Dorotheos of Gaza. Homilies. Middle Bulgarian Translation. Greek-Bulgarian Index. - Scripta & e-Scripta, 2015, 14–15, 403 (с. 403). Print ISSN: 1312-238X.

7. Veder, W. R. Glagolitic manuscripts in the Trinity-St Sergius Laura. - В: ΠΟΛΥΙΣΤΩΡ. Scripta slavica Mario Capaldo dicata. Москва: „Индрик“, 2015, 351–364 (356). ISBN 978-5-91674-368-5.

8. Германова, А. Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 2013–2014 г. - Старобългарска литература, 2015, 52, 200–262 (с. 203). Print ISSN 0204-868X.

9. Германова, А. Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 2013–2014 г. - Старобългарска литература, 2015, 52, 200–262 (с. 252). Print ISSN 0204-868X.

10. Кенанов, Д. Книгата „Богородичник“ и атонският старец Йоан. - В: Търновска книжовна школа. Т. 10. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, 40–63 (41). ISBN 954-524-339-2 (Т10).

11. Спасова, М. Атонската Света гора и дейността на българските книжовници през ХІІІ в. - В: Търновска книжовна школа. Т. 10. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, 420–445 (438). ISBN 954-524-339-2 (Т10).

12. Тасева, Л. Византийско-славянското преводно наследство като обект на историческата лексикография: постижения и перспективи. - Български език, 2015, 62 (4), 22–37 (25). Print ISSN 0005-4283.

13. Тасева, Л. Византийско-славянското преводно наследство като обект на историческата лексикография: постижения и перспективи. - Български език, 2015, 62 (4), 22–37 (28). Print ISSN 0005-4283.

2. Dikova, E. Abba Dorotheus – Orations: The Middle Bulgarian Translation, a Greek-Bulgarian Glossary. - Scripta & e-Scripta, 2014, 13, 314–315 [314]. Print ISSN: 1312-238X.

3. Vukoja, Vida. The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling. - В: Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. Bolzano/Bozen: EURAC research, 2014, 1221–1235 (1228). ISBN: 978-88-88906-97-3.

4. Илиев, Ив. Принос към проучването на среднобългарския превод на словата на книжовника авва Доротей от Газа. - Palaeobulgarica/Старобългаристика, 2014, 38 (4), 111–112 (111). Print ISSN 0204-4021.

5. Тасева, Л. Цитати от Григорий Назиански в схолии към Второто аподиктично слово на Григорий Палама: особености на превода. - Palaeoslavica (Cambridge, MA), 2014, 22 (1), 21–37 (29). Print ISSN: 1070-5465.

1. Левшина, Ж. Л. „Болгаризированное“ письмо русского книжника первой половины XV века Серапиона и Второе южнославянское влияние. - В: Очерки феодальной России. Вып. 16. Москва–СПб: "Альянс-Архео", 2013, с. 3–50 (с. 28). ISBN 978-5-98874-086-5.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/